Қызметтер
Заңгерлік қызмет көрсету
Лицензиялау
Корпоративтік құқық
Тауар таңбасын тіркеу
Бірігу және жұтылу
Еңбек құқығы
Банкроттық
Шарттық құқық
Мемлекеттік сатып алуды сүйемелдеу
Бірігу және жұтылу
Кәсіпорындарды тіркеу, тарату және қайта ұйымдастыру
Зияткерлік құқық
Жер құқығы
Мұрагерлік құқық
© LAW-GROUP KAZAKHSTAN
Өтінім қалдыру
+7 707 095 9500
info@law-group.kz
Нұрсұлтан, Достық к-сі, 20, «Санкт-Питербург» БО, 1303 кеңсе;
Алматы қаласындағы кеңсе: Әл-Фараби 7 к4a, кеңсе 98, "Нұрлы-Тау" БО