Қызметтер
Заңгерлік қызмет көрсету
Лицензиялау
Корпоративтік құқық
Тауар таңбасын тіркеу
Бірігу және жұтылу
Еңбек құқығы
Банкроттық
Шарттық құқық
Мемлекеттік сатып алуды сүйемелдеу
Бірігу және жұтылу
Кәсіпорындарды тіркеу, тарату және қайта ұйымдастыру
Зияткерлік құқық
Жер құқығы
Мұрагерлік құқық
© LAW-GROUP KAZAKHSTAN
Өтінім қалдыру
+7 701 052 8244
info@law-group.kz
Нұрсұлтан, Шарль де Голль к-сі, 1А;
Алматы қаласындағы кеңсе: Әл-Фараби 15к4В, оф. 1006, "Нұрлы-Тау" БО